Vedtægter
 
§ 1. Navn og hjemsted
1.1 Foreningens navn er Fjordløberne
1.2 Foreningens hjemsted er Frederikssund kommune
 
§ 2. Foreningens formål
2.1 Foreningens formål er at skabe og øge interessen for fysisk aktivitet ved at tilbyde løb og andre motionsformer som f.eks. power walk eller lign.
2.2 At have regelmæssige træningssamlinger samt at arrangere og deltage i motionsløb på motions- og konkurrencebasis.
2.3 At fremme det sociale og kammeratskabet i foreningen.
 
§ 3. Medlem af organisationer
3.1 Foreningen er medlem af DGI Nordsjælland.
3.2 Foreningen er medlem af Frederikssund Idrætsråd.
3.3 Foreningen er medlem af Dansk Atletik Forbund.
3.4 Foreningen kan søge samarbejde med, eller medlemskab i andre klubber, foreninger, forbund og sammenslutninger, hvis formål er foreneligt med Fjordløbernes.
 
§ 4. Optagelse af medlemmer
4.1 Som medlemmer af Fjordløberne kan optages enhver som kan tilslutte sig foreningens vedtægter.
4.2 Optagelse er gyldig når kontingentet er indbetalt til foreningen.
4.3 Der kan optages aktive og passive medlemmer i foreningen. Passive medlemmer kan ikke deltage i fællestræninger og evt. gratisløb.
 
§ 5. Kontingent
5.1 Kontingent fastsættes på generalforsamlingen for næste kalender år.
5.2 Kontingent betales for et helt kalenderår gældende fra 1. januar til 31. december.
5.3 Nye medlemmer, som indmeldes i årets løb, betaler forholdsmæssigt fra indmeldelsesdato og frem til den 31. december.
5.4 Bestyrelse og webmaster samt instruktører som har hold, holdes kontingentfri.
 
§ 6. Udmeldelse – eksklusion
6.1 Gyldig udmeldelse sendes skriftligt, til foreningens formand eller kasserer senest den 15. december til medlemsophør pr. 31. december samme år.
6.2 Ved udmeldelse tidligere på sæsonen, vil der ikke blive tilbagebetalt kontingent.
6.3 Udelukkelse af et medlem kan besluttes af bestyrelsen. Udelukkelse foretages ved kontingentrestance eller ved anden gæld til foreningen eller når et medlem ved sin opførsel skader foreningens virke og omdømme. Medlemmer kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på første kommende ordinære generalforsamling. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsorden. Beslutningen er kun gyldig, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.
 
§ 7. Ordinær generalforsamling
7.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, når medlemmerne er underrettet senest 21 dage før afholdelsen med orientering via e-mail og foreningens hjemmeside og evt. lignende informationskanaler.
7.2 Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
7.3 Generalforsamlingen skal afholdes i marts måned.
7.4 Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 18 år. Stemmer kan kun afgives ved personligt fremmøde, ingen kan afgive mere end en stemme pr. afstemning, stemmeret har dog kun medlemmer, som har været indmeldt i mindst 30 dage. Stemmeberettigede er medlemmer, som har betalt rettidigt kontingent.
7.5 Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog ikke eksklusion §6, vedtægtsændringer §12 og foreningens ophør §13.
”Blanke” stemmer (hverken for eller imod) tæller altid som gyldig afgivet stemme. Der skal foretages skriftlig afstemning, hvis blot et medlem ønsker det.
7.6 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter:
 
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning til godkendelse.
3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse og godkendelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse og revisorer.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer.
  • Formand og sekretær vælges i lige år.
  • Næstformand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år.
  • Revisor vælges i lige år.
  • Derudover vælges 2 suppleanter og 1 revisorsuppleant hvert år.
7. Eventuelt.
 
7.7 Bestyrelsesmedlemmer og revisor vælges for 2 år og suppleanter for 1 år.
 
§ 8. Bestyrelsen – valg
8.1 Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Korrespondance og forhandling med offentlige myndigheder må finde sted når det er forelagt formanden, og godkendt.
8.2 Formand og kasserer skal være økonomisk myndige. Øvrige, der vælges til bestyrelsen, skal være fyldt 18 år.
8.3 Ved valg af tillidsposter skal den pågældende være tilstede eller forinden have givet skriftlig erklæring om villighed til at modtage valg.
8.4 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til givne opgaver, blandt alle foreningens medlemmer.
 
§ 9. Tegningsret
9.1 Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening.
9.2 Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.
 
§ 10. Ekstraordinær generalforsamling
10.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, eller efter krav fra mindst 10 % af foreningens medlemmer, dog minimum 15 personer.
10.2 Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 4 uger efter at begæringen er fremsat over for bestyrelsen. Indkaldelse, som til ordinær generalforsamling jf. § 7.1.
 
§ 11. Regnskab
11.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
11.2 Kasseren er ansvarlig for at foreningens regnskab føres på betryggende vis, og udarbejder periodiske regnskaber til forelæggelse for bestyrelsen.
11.3 Kasseren modtager alle indbetalinger og afholder alle udgifter. Foreningens midler bortset fra en passende beholdning, skal indsættes i et anerkendt pengeinstitut i foreningens navn.
11.4 Kasseren udarbejder et årsregnskab, omfattende driftsregnskab og status. Regnskabet færdiggøres til revision senest den 20. januar, hvorefter det reviderede regnskab forelægges bestyrelsen senest den 20. februar.
11.5 Foreningsmedlemmer og bestyrelse hæfter kun for gæld med foreningens til rådighed værende formue. Større økonomiske dispositioner skal altid godkendes af bestyrelsen.
 
§ 12. Vedtægtsændringer
12.1 Vedtægtsændring kan ske på enhver generalforsamling, såfremt dette er påført dagsordenen, og angivne tidsfrister er overholdt jf. § 7.2 Forslaget er vedtaget når 2/3 del af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.
 
§ 13. Foreningens opløsning
13.1 Foreningen kan opløses når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, ved 2 på hinanden følgende, ordinære eller ekstraordinære, generalforsamlinger, stemmer derfor. Indkaldelser med dette punkt skal gøres skriftligt til alle medlemmer.
13.2 Ophører foreningen at eksistere, skal den øvrige formue anvendes til almennyttigt formål. Den opløsende generalforsamling træffer beslutning herom.
 
Fremsat og vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 21. april 2004 + ændringer den 27. marts 2007, den 30. juni 2020 samt 19. marts 2024.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk